فروش قطعات سرور


فروش عمده و جزئی قطعات اورجینال سرور اچ پی : HDD , RAM , Power , Mainboard , CPU , SmartArray, .........برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید .


 Call: 88750650 

HP Proliant DL380 G9 Searies


Intel® Xeon® E5-2600 v3 product family; Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family
Processor family
22or20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4
Processor core available
2UForm factor (fully configured)
3.0TB; With 128 GB DDR4
Memory, maximum
One Dynamic Smart Array B140i and/or; (1) Smart Array P440ar; (1) Smart Array P840; Depending on model
Storage controller

 اطلاعات بیشتر 

HP Proliant DL580 G9 Searies


Intel® Xeon® E7-8800 v3 product family 
Intel® Xeon® E7-4800 v3 product family 
Intel® Xeon® E7-8800 v4 product family 
Intel® Xeon® E7-4800 v4 product family
Processor family
24or22or20 or18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 4
Processor core available
4UForm factor (fully configured)
6TBMemory, maximum
Smart Array P830i/2GB FBWC or; Smart Array P830i/4GB FBWC; Depending on model
Storage controller

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ؟

HP Proliant DL360 G9 SeariesIntel® Xeon® E5-2600 v3 product family
Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family
Processor family
22or20 or18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4
Processor core available
1UForm factor (fully configured)
3.0TB
Memory, maximum
One Dynamic Smart Array B140i or; (1) H240ar Host Bus Adapter or; (1) Smart Array P440ar; Depending on model

Storage controller

 اطلاعات بيشتر  

HP Proliant DL180 G9 SeariesIntel® Xeon® E5-2600 v3 product family
Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family
Processor family
18or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4
Processor core available
2UForm factor (fully configured
1TB
Memory, maximum
One Dynamic Smart Array B140i and/or; (1) H240 Host Bus Adapter and/or; (1) Smart Array P840; Depending on model

Storage controller

 اطلاعات بیشتر 

HP Proliant DL120 G9 Series


Intel® Xeon® E5-2600 v3 product family
Intel® Xeon® E5-1600 v3 product family
Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family
Intel® Xeon® E5-1600 v4 product family

Processor family
22or20 or 18or16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4
Processor core available
1UForm factor (fully configured
256GB
Memory, maximum
Dynamic Smart Array B140i or; H240 Host Bus Adapter; Smart Array P440/4GB; Depending on model
Storage controller

 اطلاعات بيشتر 

HP Proliant DL160 G9 Searies


Intel® Xeon® E5-2600 v3 product family
Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family

Processor family
18or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4
Processor core available
1UForm factor (fully configured
1TBMemory, maximum
One Dynamic Smart Array B140i or; (1) H240 Host Bus Adapter; (1) Smart Array P440; Depending on model
Storage controller اطلاعات بيشتر